Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 8/10) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Imago reklamna agencija d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 41856116339, donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre
“Izbor 3 najposebnija imena”

Članak 1.

Ovim pravilima Imago reklamna agencija d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 41856116339, (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru “ Izbor 3 najposebnija imena” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka za brand Radenska klijenta Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Hrvatska, OIB: 02149349427 (u daljnjem tekstu: Studenac).

Članak 2.

Nagradna igra počinje 21.02.2022. u 00:00 i završava 13.03.2022. u 23:59, a odvija se na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravila Nagradne igre bit će uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija objavljena na Internet stranici www.srcemzasutra.hr/trojceki nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

Članak 4.

Ovim pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).
U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihove uže obitelji.
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnikom nagrade, može koristiti bez naknade i objaviti na elektronskom te u tiskanom materijalu njihove osobne podatke: ime i prezime.

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri:
U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi punoljetni državljani RH koji u periodu od 21.02.2022. do 13.03.2022. godine koji na internet stranici www.srcemzasutra.hr/trojceki upišu i nominiraju ime koje oni smatraju najposebnijim na za to namijenjeno mjesto te unesu svoj e-mail ili glasaju za tri imena koja su već ponuđena na Internet stranici www.srcemzasutra.hr/trojceki i ostave svoj e-mail.

Nagradna igra provodit će se u 3 kruga te će svaki trajati po tjedan dana. Nasumičnim odabirom bit će odabrana 3 (tri) dobitnika ukupno za vrijeme trajanja Nagradne igre, odnosno 1 (jedan) dobitnik u jednom krugu. Prvi krug traje od 21.02.2022. od 00:00 do 27.02.2022. do 23:59, drugi krug traje od 28.02.2022. od 00:00 do 06.03.2022. do 23:59, a treći krug traje od 07.03.2022. od 00:00 i traje do 13.03.2022. do 23:59. Sudionici se mogu prijaviti neograničeni broj puta za vrijeme trajanja Nagradne igre, ali ista osoba tj. ista prijavljena e-mail adresa ne može biti izvučena više od jednog puta. U Nagradnoj igri će sudjelovati sve prijave zaprimljene najkasnije do 13.03.2022. do 23:59. Prijave pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.
Održat će se 3 nasumična izvlačenja ukupno, odnosno jedno izvlačenje za svaki pojedini krug Nagradne igre na datume: 28.02.2022., 07.03.2022. i 14.03.2022. na internet stranici www.srcemzasutra.hr/trojceki.

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:
Jedne nagrade za svakog dobitnika, odnosno 3 iste nagrade ukupno:
3 pametne narukvice Bellabeat Leaf
Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za druge nagrade.
Ukupni nagradni fond iznosi 3×759,00 HRK, odnosno 2.277,00 HRK.

Članak 8.

Obavijesti o dobitnicima bit će objavljene na internet stranici www.srcemzasutra.hr/trojceki na datume: 01.03.2022., 08.03.2022. i 15.03.2022. godine, a dobitnici će dobiti i obavijest na e-mail koji su ostavili prilikom prijave na Nagradnu igru u roku od 72 sata nakon izvlačenja.

Članak 9.

Dobitnici nagrada bit će izvučeni slučajnim odabirom.
Izvlačenje će se održati u prostorijama Imago reklamna agencija d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb. Izvlačenja su javna.
Izvlačenja dobitnika provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih sudionika.
O dobitku nagrade dobitnik će biti obaviješten putem e-maila u roku 72 sata od izvlačenja. Dobitnik nagrade je dužan Priređivaču u roku od 72 sata od primljenog e-maila iz prethodne rečenice ovog članka poslati još slijedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa prebivališta i broj telefona.
Nagrade će dobitnicima na trošak Priređivača biti dostavljene poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dostava ne bude uspješna, Priređivač će istu ponoviti u roku od 15 dana.
Ako se ponovi neuspješna dostava, dobitnik gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Priređivač će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti i otkazati ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice www.srcemzasutra.hr/trojceki.

Članak 12.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti od 2.277,00 kuna nakon završetka Nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ovo se ne odnosi na nagrade kojima u međuvremenu istekne rok trajanja.

Članak 13.

U Nagradnoj igri Priređivač, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke sudionika Nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima Nagradne igre „Izbor 3 najposebnija imena“ objavljenim na web-stranici Nagradne igre: www.srcemzasutra.hr/trojceki, a temeljem privola sudionika.

Sudionici u Nagradnoj igri daju privolu Priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Sudionici u Nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:
• provedba Nagradne igre u svim oblicima;
• kontaktiranja sudionika putem e-maila radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade;
• objava imena i prezimena dobitnika nagrada na internet stranici Nagradne igre i na tiskanim medijima.
Ako sudionik ne pristane na prikupljanje proslijeđenih podataka, sudjelovanje u Nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podatak sudionika koji se obrađuje u ovoj Nagradnoj igri je e-mail adresa.
Osobni podaci dobitnika koji se obrađuju u ovoj Nagradnoj igri su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta i broj telefona.
Priređivač se obvezuje da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe te da će se, ako obradu osobnih podataka bude provodila druga fizička ili pravna osoba u njegovo ime, Priređivač koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najduže do 31. prosinca 2022. godine, ukoliko sam sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka. Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik Nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.
Vezano za osobne podatke, sudionik ima sljedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatskoj:
• Pravo na pristup osobnim podacima,
• Pravo na ispravak osobnih podataka,
• Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
• Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
• Pravo na prenosivost osobnih podataka,
• Pravo na prigovor,
• Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte: info@radenska.com ili poštom na adresu: Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34 551Lipik, s naznakom: „GDPR“.

Članak 14.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.srcemzasutra.hr/trojceki ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 15.

Ako to Sudionik dopusti, Priređivač je ovlašten pohranjivati na računalu Sudionika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Sudioniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetske stranice www.srcemzasutra.hr/trojceki te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja prilagođenih usluga. Priređivač se koristi uslugama trećih strana za oglašavanje. Kao dio njihove usluge, treće strane mogu pohranjivati odvojene „kolačiće“, nad kojima Priređivač nema kontrolu ili pristup. Sudionik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetske stranice www.srcemzasutra.hr/trojceki možda neće pravilno funkcionirati. U skladu s ovim člankom Priređivač može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti trećim stranama korištenje ove metode isključivo u ime Priređivača.

Članak 16.

Ova pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Priređivač prikuplja od Sudionika na stranici www.srcemzasutra.hr/trojceki. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Priređivač ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 17.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja bilo kakvih poreza, obveza ili naknada direktno ili indirektno povezanih s nagradama.

Članak 18.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na internet stranici www.srcemzasutra.hr/trojceki.

Članak 19.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 20.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/40
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Zagreb, 07. veljače 2022.